§1 Definities

 • Onder “Algemene Voorwaarden” wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 • Onder “Intellectuele eigendomsrechten” wordt verstaan: rechten op resultaten van menselijk vernuft waaronder begrepen: octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, kwekersrechten, topografie-of chip-rechten.
 • Onder “Diensten” wordt verstaan: het registreren van een domeinnaam bij een hier toe bevoegde instantie, het hosten van een website of servers, webdesign en andere internet gerelateerde diensten.
 • Onder “Overeenkomst” wordt verstaan: elke contractuele band tussen Praesent Hosting en de Klant die gericht is op het op verschaffen van diensten door Praesent Hosting aan de Klant.

§2 Algemeen

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die Praesent Hosting aanbiedt aan haar klanten. U kunt op geen enkele wijze afstand doen van deze Algemene Voorwaarden, ze wijzigen of vervangen. Indien andere voorwaarden gelden, wordt dit schriftelijk vermeld door Praesent Hosting.
 • In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden gelden de bepalingen uit de Overeenkomst.
 • Praesent Hosting behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden elektronisch (per e-mail) bekend gemaakt aan de Klant en treden 1 maand na de bekendmaking in werking indien niet anders vermeld. Indien de klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, behoud Praesent Hosting zich het recht voor de Diensten per ingang van de nieuwe Algemene Voorwaarden te beëindigen, zonder enige teruggave van gelden.

§3 Totstandkoming van de overeenkomst

 • De Overeenkomst komt tot stand wanneer de toekomstige Klant een bestelling plaatst bij Praesent Hosting en akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden, indien de toekomstige Klant niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden kan de bestelling niet worden behandeld.
 • Door Praesent Hosting verstrekte leveringstermijnen worden enkel als inlichting verstrekt en zijn daardoor niet bindend. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

§4 Duur van de overeenkomst

 • De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een minimum van één (1) maanden. De Overeenkomst voor domeinnamen is altijd een minimum van één (1) jaar tenzij anders vermeld is.
 • De Klant kan Overeenkomst tussentijds beëindigen.
 • De duur van een Overeenkomst voor een domeinnaam registratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie.
 • Een Overeenkomst wordt na afloop van de in de Overeenkomst overeengekomen periode, steeds stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, tenzij één van beide partijen de Overeenkomst tenminste veertien (14) dagen voor het verstrijken van de overeengekomen periode per e-mail of via het klanten-paneel opzegt.

§5 Vergoedingen

 • De door Klant te betalen vergoeding is gebaseerd op het tarief als vermeld in de Overeenkomst. Alle tarieven zijn exclusief BTW (behalve indien het anders is vermeld) en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd.
 • Praesent Hosting behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal de Klant hiervan veertien (14) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Indien de Klant een tariefswijziging niet wenst te accepteren kan hij de eerstvolgende overeenkomst waarbij deze nieuwe tarieven gelden, opzeggen. Dit volgens de algemene voorwaarden (zie §4.4)
 • Downgrade van om het even welke aard worden niet vergoed voor de periode die al betaald is. De verlaagde prijs na een downgrade gaat pas in vanaf de maand die komen zal die niet betaald is.

§6 Betaling

 • Alle facturen zullen door de Klant worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij het ontbreken van specifieke condities zal de Klant binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum betalen.
 • Betalingen die niet binnen de termijn van 14 dagen na factuurdatum zijn voldaan, kunnen een administratieve kost van 7,95 EUR met zich meebrengen.
 • Wanneer de Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim zijn en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd zijn. Alle eventuele voortvloeiende kosten hieruit zijn voor rekening van Klant.
 • Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Klant is in dat geval aansprakelijk voor alle voortvloeiende kosten aan de uit handen gegeven vordering.

§7 Opschorting

 • Bij het achterwege blijven van betalingen is Praesent Hosting gerechtigd de Overeenkomst eenzijdig te verbreken. Praesent Hosting kan hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten of andere kosten van de Klant. Praesent Hosting is gerechtigd alle virtuele eigendommen per direct te verwijderen, hierdoor kan Praesent Hosting niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van enige data en/of e-mail.
 • Indien de Klant niet binnen de bepaalde periode de volledige betaling te voldoet de oververeenkomst per direct te beëindigen, hierbij gelden de regels zoals genoemd in §7.1
 • Domeinnamen kunnen slechts jaarlijks opgeschorst worden. Alle andere diensten kunnen maandelijks opgeschorst worden, Tenzij anders vermeld staat. Een opschorting dient ten minste veertien (14) dagen op voorhand bekend te zijn. Dit geldt altijd behalve indien het contract andere voorwaarden bevat.

§8 Voorbehoud en eigendom van rechten

 • Alle aan de Klant geleverde materialen, zowel digitaal als natuurlijk blijven eigendom van Praesent Hosting, de Klant bezit enkel het het recht om de geleverde materialen te gebruiken.
 • Rechten worden aan de Klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de Klant de daarvoor bepaalde vergoedingen tijdig en volledig betaalt, hieronder vallen ook de kosten van § 2 en 3 van Betaling.

§9 Beschikbaarheid en beheer van de diensten

 • Praesent Hosting zal zich wegens de Klant inspannen om de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Dienst zo groot mogelijk te laten zijn. Praesent Hosting zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.
 • Praesent Hosting kan niet garanderen dat alle geleverde Diensten ten alle tijden beschikbaar zijn voor Klant en/of derden.
 • Praesent Hosting is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de Dienst, daaronder vallen via de servers van Praesent Hosting, verzonden (e-mail) berichten.
 • De Klant zal geen gebruik kunnen maken van de geleverde Diensten waarop Praesent Hosting onderhoudt pleegt aan het benodigde materiaal. Klant zal tijdig worden ingelicht over het onderhoud. Praesent Hosting zal trachten dit onderhoud plaats te laten vinden op tijden dat de Klant er de minste hinder van ondervindt, echter kan dit niet gegarandeerd worden. Praesent Hosting kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemiste inkomsten van de Klant op tijden van onderhoud.
 • Praesent Hosting is met het oog gericht op behoud en/of verbeteringen van kwaliteit en/of de veiligheid van de dienst gerechtigd haar materiaal en haar dienstverlening aan te passen. Hieronder vallen openingstijden en de software samenstelling van de servers van Praesent Hosting.
 • “Gratis” verkregen domeinnamen blijven eigendom van Praesent Hosting zolang deze door ons jaarlijks gratis gegeven zijn. Indien een klant zijn diensten bij ons opzegt, dan vervalt zijn recht op deze gratis domeinnaam en blijft deze eigendom van Praesent Hosting.
 • Indien een web-, reseller- of mailhosting niet tijdig betaald is, kunnen we deze 24 uur na de uiterste betaaldatum tijdelijk opschorten (bevriezen) tot de betaling is voldaan. U ontvangt hier per e-mail eveneens een bericht voor.
 • Indien een domeinnaam niet tijdig betaald is, kunnen we deze 24 uur na de uiterste betaaldatum permanent opschorten (verwijderen). U ontvangt hier per e-mail eveneens een bericht voor.
 • Indien naar het oordeel van Praesent Hosting een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk, is Praesent Hosting gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

§10 Verplichtingen van de klant

 • De Klant is verplicht gebruik te maken van de afgenomen dienst conform de wet en eventuele regelgeving van toepassing op de afgenomen Dienst.
 • De Klant zal de afgenomen Dienst alleen gebruiken in overeenstemming met de door Praesent Hosting opgelegde regels, instructies en beperkingen. De Klant zal nooit en te nimmer de privacy van derden schenden, zich discriminerend uitlaten over derden en het schaden van de openbare orden in het bijzonder zal de Klant: * geen Intellectuele eigendomsrechten van derden schenden; (zie § 1 van Definities) * geen onrechtmatige en/of strafbare gegevens verspreiden, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, en beledigende uitingen; * zich geen toegang proberen te verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet gerechtigd is, hieronder vallen ook de servers van Praesent Hosting. * zich onthouden van het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken), waarbij de Klant enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van gebruik van een valse sleutel en/of beveiligingsgaten. Hieronder vallen ook de servers van Praesent Hosting. * zich onthouden van spamming; het ongevraagd verzenden van (grote hoeveelheden) e-mail;
 • zich onthouden van het hosten van (kinder)pornografische sites of diensten. De Klant is verplicht op de geleverde de Dienst op een dusdanige manier te gebruiken welke de werking van de servers van Praesent Hosting niet belemmerd en de levering van de Dienst aan andere Klanten.
 • De Klant is verplicht om door Praesent Hosting verstrekte aanmeldingsformulieren volledig en correct in te vullen. Onjuiste en onvolledige aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen.
 • Indien Praesent Hosting op de gehuurde ruimte van de Klant data aantreft welke in strijd is met de Algemene Voorwaarden behoud Praesent Hosting zich het recht deze zonder enig overleg te verwijderen, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten en hier eventuele overheidsinstanties hierover in te lichten.
 • Praesent Hosting houdt zich het recht voor om aan Klant de toegang tot de Dienst te ontzeggen indien Klant in strijd handelt met de voorgaande Paragraven en de nog te volgen Paragraven van deze Algemene Voorwaarden.
 • Praesent Hosting zal wegens weigering van de toegang tot de Dienst op grond van dit § 10 nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Klant vrijwaart Praesent Hosting voor alle aanspraken van derden met het oog op deze §.
 • Het RAM- en Processorgebruik is in principe onbeperkt. Maar het RAM- en Processorgebruik dient wel redelijk te zijn en niet het RAM- en Processorgebruik van de andere gebruikers verstoren. Als het RAM- en Processorgebruik van een klant het RAM- en Processorgebruik van andere klanten verstoort, behoudt Praesent Hosting zicht het recht voor om de webruimte van de eerstgenoemde klant te sluiten zonder voorafgaande kennisgeving en / of een afzonderlijk tarief voor het gebruik in rekening te brengen. Praesent Hosting behoudt zich het absolute recht voor om te besluiten of het gebruik wel of niet excessief is. Indien een webruimte wordt gesloten, wordt geen restitutie verleend op de abonnementsgelden die vooruit zijn betaald.
 • Wij hebben geen limiet ingesteld voor de volgende diensten: MySQL Databases, e-mailadressen en sub-domeinnamen. Dit betekent niet dat u deze tot in het oneindige kunt aanmaken. Indien wij merken dat er misbruik van deze optie wordt gemaakt zullen wij de klant vriendelijk verzoeken zich te houden aan een redelijke verhouding tot het webhostingpakket en wellicht overgaan tot het instellen van een limiet.

§11 Aansprakelijkheid Praesent Hosting

 • Praesent Hosting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en of beschadiging van enige data van de Klant welke bij onderhoud en/of een storing optraden. Klant vrijwaart Praesent Hosting dan ook van elke manier van aansprakelijkheid.
 • Praesent Hosting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten door enige downtime van de servers en of onderhoud hieraan. Klant vrijwaart Praesent Hosting dan ook van enige aansprakelijkheid.
 • Praesent Hosting is niet verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de webruimte. De huurder van de webruimte servers is verantwoordelijk om de back-up te maken en zelf te bewaren. De klant kan via Plesk Panel een back-up maken en heeft FTP toegang om ook alle back-up te downloaden.
 • Het is toegestaan om een back-up te delen mits de privacy van zowel de klant als de verhuurder als gebruiker wordt beschermt.

§12 Geheimhouding en gegevensverwerking

 • Zowel Klant als Praesent Hosting zullen alle vertrouwelijke informatie welke zij uitwisselen strikt geheim houden en deze niet verstrekken aan derden.
 • De Klant geeft Praesent Hosting hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een databestand die Praesent Hosting aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.
 • De Klant stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van Diensten van Praesent Hosting. Indien Klant bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, kan hij dat te allen tijde schriftelijk aan Praesent Hosting kenbaar maken.
 • De Klant kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Praesent Hosting zijn opgeslagen.
 • Praesent Hosting spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

§13 Overmacht

 • Geen van beide partijen kan aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van overmacht.
 • Onder overmacht vallen de volgende problemen:
 • Storingen buiten de schuld van Praesent Hosting (zoals storingen in het data center of aan servers, stroom storingen en kabelbreuken in de verbindingen van en naar de servers of gebruikers).
 • Natuurrampen.
 • Brand en waterschade.
 • Openbare ongeregeldheden (zoals rellen en oorlogen).
 • Diefstal.
 • Telefonische storingen en storingen aan de apparatuur van Praesent Hosting.

§14 Support

 • Problemen welke volledig de oorzaak zijn door een fout van een werknemer van Praesent Hosting worden gratis voorzien van support.
 • Problemen buiten de schuld van Praesent Hosting worden ook gratis voorzien van support maar de kosten die eventueel gemaakt worden tijdens deze support worden in rekening gebracht.
 • Indien een fout herhaaldelijk voorkomt en het vermoeden bestaat dat dit opzettelijk gedaan wordt is Praesent Hosting bevoegd support-kosten in rekening te brengen of de support te weigeren. Praesent Hosting bepaalt wat opzettelijk is en wat niet.

§15 Overige voorwaarden

 • De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Praesent Hosting en van daar op te halen. Tevens worden deze op verzoek kosteloos toegezonden via mail.
 • Wanneer een extreme hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een D-DOS of service aanval), is Praesent Hosting gerechtigd de kosten naar redelijkheid door te belasten naar de klant, dit inclusief het datagebruik.